Skip to content Skip to footer

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento do deber de información recollido na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, achégase a continuación a seguinte información xeral sobre este sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.gmconstrucciones.es, (en diante, Sitio Web) corre a cargo de: DEPUR GM DESEÑO E OBRA, S.L., con NIF: B-94135654, e cuxos datos de contacto son:

Enderezo: rúa Rosalía de Castro, nº39 – Lalín, 36500 – Pontevedra

Teléfono de contacto: 986 181 374

Correo electrónico de contacto: info@gmconstrucciones.es

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Asunto das condicións: A Web

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen por obxecto regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos destas Condicións, entenderase por Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto de xeito estático como dinámico, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que, no seu caso, ofreza aos Usuarios (en diante, Servizos).

GM Deseño e Obra resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel poidan incorporarse. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento GM Deseño e Obra poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por norma xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que achegar indemnización algunha para poder desfrutar dela, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada por o provedor de acceso. que o Usuario tiña contratado.

O uso dos Contidos non require ningunha subscrición nin rexistro previo.

O Usuario

O acceso, navegación e uso do Sitio Web atribúe a condición de Usuario, polo que acepta, desde o momento en que comeza a navegar polo Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación das obrigatorias legais correspondentes. normativa segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web.

O sitio web de GM Design and Construction ofrece unha gran variedade de información, servizos e datos. O Usuario asume a responsabilidade do correcto uso do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por GM Deseño e Obra sen que sexa contrario ao disposto nestas Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, que de calquera outra forma poida supoñer unha lesión dos dereitos. de terceiros. partes ou o funcionamento do propio sitio web.
  • A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por GM Deseño e Obra para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario comunicará inmediatamente a GM Deseño e Obra calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, a título enunciativo, o roubo, perda ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais. , para proceder á súa inmediata cancelación.

O mero acceso a esta Web non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre GM Design and Construction e o Usuario.

Sempre cumprindo coa lexislación vixente, esta Web de GM Design and Construction está dirixida a todas as persoas, independentemente da súa idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas da Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. GM Deseño e Obra non garante que o Sitio Web cumpra coas leis doutros países, nin total nin parcialmente. Se o Usuario reside ou tivese o seu domicilio noutro lugar e decide acceder e/ou navegar polo Sitio Web, farao baixo a súa responsabilidade, debendo garantir que o dito acceso e navegación se axusta á lexislación local. que resulte de aplicación, non asumindo GM Design and Works ningunha responsabilidade que puidese derivarse dese acceso.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

GM Deseño e Obra non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servizos. GM Deseño e Obra fará todo o posible para garantir o bo funcionamento do sitio web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este sitio web non sexa ininterrompido ou libre de erros.

Nin é responsable nin gsoftware ao que se pode acceder a través deste Sitio Web, está libre de erros ou causa danos no sistema informático do Usuario (software e hardware). En ningún caso GM Deseño e Obra será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, entre outros, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución de virus. .

GM Deseño e Obra tampouco se fai responsable dos danos que se poidan ocasionar aos usuarios polo uso indebido deste Sitio Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.

IV. POLÍTICA DE ENLACES

Infórmase de que o Sitio Web de GM Deseño e Obra pon ou pode poñer a disposición dos Usuarios medios de ligazón (como, entre outros, ligazóns, banners, botóns), directorios e buscadores que permiten aos Usuarios acceder a sitios web propiedade e/ou xestionados por terceiros.

A instalación destes enlaces, directorios e buscadores no Sitio Web ten como finalidade facilitar aos Usuarios a busca e o acceso á información dispoñible en Internet, sen que se considere suxestión, recomendación ou invitación para visitalos.

GM Deseño e Obra non ofrece nin comercializa, por si mesma ou a través de terceiros, os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade dos sitios distintos da súa propiedade aos que se poida acceder a través dos enlaces.

GM Deseño e Obra en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, nin aproba, examina ou fai seus os produtos e servizos, contidos, ficheiros e calquera outro material existente nos citados sitios enlazados.

GM Deseño e Obra non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan producirse polo acceso, uso, calidade ou legalidade dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por GM Deseño e Obra e que estean enlazados en este sitio web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro sitio web diferente ao sitio web de GM Deseño e Obra debe saber que:

Non está permitida a reprodución, total ou parcial, de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen autorización expresa de GM Deseño e Obra.

Tampouco está permitida ningunha declaración falsa, inexacta ou incorrecta no sitio web de GM Deseño e Obra, nin nos seus Contidos e/ou Servizos.

A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de GM Deseño e Obra.

O establecemento do hiperenlace non suporá a existencia de relacións entre GM Deseño e Obra e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte de GM Deseño e Obra dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados en dito sitio web, e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

GM Deseño e Obra por si mesma ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos contidos nel (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, etc.). software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo de aplicación a elas a normativa tanto española como comunitaria nesta materia, así como os tratados internacionais relacionados coa materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de GM Deseño e Obra.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de GM Deseño e Obra. Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos doO sitio web supón unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, debes comunicalo inmediatamente a GM Deseño e Obra a través da información de contacto no apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

GM Deseño e Obra resérvase o dereito de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias por un uso indebido do Sitio Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e GM Deseño e Obra rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. De xurdir algunha controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes de conformidade coa lei.